Програма

Какво представлява Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013?

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г.

Програмата подкрепя развитието на избираемите гранични зони, както в Румъния, така и в България. Тя следи да създава „мост” между двете страни, с цел подпомагане на граничните райони в разрешаването на подобните въпроси за развитие чрез сътрудничество и насърчаване на съвместни решения. По този начин, границата ще обединява зоните на двата бряга на Дунав, вместо да ги разделя.

Посредством програмата, румънците и българите в граничните зони ще бъдат поощрявани да развиват нови бизнес сделки, да осъществяват обмен на информация и да се възползват от подобряването на достъпа до границата. Те ще си сътрудничат за предотвратяване на наводненията, за съхраняване на природните ресурси и за прокарване на туризма. По този начин граничните зони ще станат по-привлекателни за хората, които живеят и работят там, а също и за инвеститорите.

Кои са целите на Програмата?

Румъния и България установиха следните съвместни специфични за тази програма цели:

  1. Подобряване на достъпа до транспортната инфраструктура, улесняване движението на хора и стоки;
  2. Подобряване на наличността и разпространяването на информация относно съвместните възможности в рамките на граничната зона;
  3. Устойчивост на свойствената стойност на природните ресурси в зоната, чрез внимателна експлоатация и ефективно опазване на околната среда;
  4. Устойчиво икономическо развитие в граничната зона посредством съвместни инициативи за укрепване на сравнителните предимства и намаляване на недостатъците;
  5. Укрепване на социалното и културно сближаване посредством действия за сътрудничество между хората и общностите.

Повече информация може да бъде намерена на официалната интернет страница на Програмата за трансгранично сътрудничество Руминя-България 2007-2013.